Л...фон Нордэн - Штэрн / L... von Norden - Stern

немецкая овчарка либерия фон нордэн штэрн донецк
Либерия фон Нордэн - Штэрн, 2.5 года
Либерия фон Нордэн - Штэрн, 2,5 года
Либерия фон Нордэн - Штэрн, 2,5 года
Либерия фон Нордэн - Штэрн, 2.5 года, г. Кировское
Либерия фон Нордэн - Штэрн, 2.5 года, г. Кировское